top of page

formularze

Miejscowość, data

 

…..........................................

…..........................................

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Kredka Papier

 

Al.Bolesława Krzywoustego 4/1

40-870 Katowice

 

 

 

 

Reklamacja towaru

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……….. towar jest wadliwy.

Wada polega na ………………… ……………………………………………………………..

 

Wada została stwierdzona w dniu …............Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny proszę o :

 

• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

• nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: …………………………….…) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………….………. na mój adres* (art. 560 § 1)

• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………………………..…….* (art. 560 § 1)

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data

….................................

….......................................

….......................................

….......................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Kredka Papier

Al.Bolesława Krzywoustego 4/1

 

40-870 Katowice

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Ja………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………………………………………………………..

 

Data odbioru………………………………………..……………….

 

 

 

 

Podpis konsumenta

 

 

…..............................

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

bottom of page