top of page

regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Kredka Papier (dalej jako„Regulamin”)

§1
Postanowienia ogólne


 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kredkapapier.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Hałas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KREDKA PAPIER MAŁGORZATA HAŁAS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres zarejestrowanej działalności: Al.Bolesława Krzywoustego 4 lok. 1, 40-870 Katowice , NIP 6292368223, REGON 520109467, adres poczty elektronicznej: kredkapapier@gmail.com .

 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną (dalej jako „Kupujący”). Klientem sklepu może być w szczególności konsument jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako „Konsument”).

 3. Klient posiada dostęp do niniejszego Regulaminu znajdującego się na stronie internetowego kredkapapier.pl przekierowuje do niego hiperlink o nazwie Regulamin sklepu

 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1) dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
  2) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies
  3) rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu : 1024x768 ;
  4) aktywne konto poczty elektronicznej.

 5. Sprzedawca korzysta z plików cookies w związku z gromadzeniem informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu w celu tworzenia statystyk odwiedzin podstron Sklepu. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookies w przeglądarce Kupującego.

§2
Rejestracja w Sklepie

 1. Kupujący może korzystać ze Sklepu:
  po zarejestrowaniu swojego konta w Sklepie przez formularz rejestracyjny uzupełniając dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, utworzenie konta Klienta wraz z loginem i hasłem oraz akceptację Regulaminu Sklepu. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą,

   

 2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, jednak niewypełnienie określonych w formularzu rejestracji informacji, oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia rejestrację, założenie konta lub realizację zamówienia w przypadku klientów niezarejestrowanych.

 3. Sprzedawca nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa.

 4. Kupujący posiadający konto użytkownika jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail lub adresu dostawy, poprzez zmianę danych w sekcji „Moje konto”, aby każde kolejne zamówienie, zostało wysłane na aktualny adres kupującego.

 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z konta w Sklepie, informując o tym Sprzedającego mailowo, wysyłając e-maila bez tekstu o tytule "Usunięcie konta", z adresu e-mailowego, który został podany przy zakładaniu konta. Konto wraz z wszelkimi danymi z nim związanymi zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni roboczych. Kupujący otrzyma potwierdzenie usunięcia konta drogą e-mailową.

§3
Dokonywanie zakupów

 1. Prezentacja towarów w Sklepie, w szczególności ich opisy, ceny, ma charakter zaproszenia do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

 2. Wszystkie ceny towarów prezentowanych w Sklepie są cenami detalicznymi.

 3. Zakupy w Sklepie odbywają się za pośrednictwem zamówienia.

 4. Zakup towarów prezentowanych w Sklepie dokonywany jest na warunkach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji nie ulegnie zmianie niezależnie od ewentualnych zmiany cen w Sklepie.

 5. Sprzedawca może generować kody rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych. Kody rabatowe generowane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane w odniesieniu do całego asortymentu lub wybranych produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu Kredka Papier.

 6. Kody rabatowe są jednorazowego użytku i mogą być wykorzystane w terminie określonym w wiadomości e-mailowej lub na stronie internetowej. Skorzystanie z kodu rabatowego przez Kupującego powoduje obniżenie ceny zakupionych produktów o odpowiednią kwotę, zgodnie z określoną wartością kodu zniżkowego. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.

 7. Złożenie zamówienia następuje poprzez:
  1) zarejestrowanie się na stronie Sklepu, zalogowanie do istniejącego już konta Kupującego lub wypełnienie formularza danych dla klientów niezarejestrowanych, zgodnie z zasadami określonymi w §2,
  2) dokonanie wyboru właściwego produktu, formatu oraz ilości i dodanie go do koszyka,
  3) wyborze sposobu płatności i dostawy zamówienia,
  4) finalizacji zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 1. Do ceny wybranego towaru doliczana jest cena dostawy towaru, zgodnie z wyborem Kupującego. Informacja o kosztach dostawy jest podana przed wyborem sposobu dostawy.

 2. Podczas składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Kupuję i płacę", Kupujący ma możliwość edycji i potwierdzenia wprowadzonych danych oraz w zakresie wybranych produktów. W takim przypadku należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

 3. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Kupujący otrzyma automatycznie potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą mailową. W chwili otrzymania przez Kupującego elektronicznego potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 5. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy, czas liczony jest w dniach roboczych. Zmiany szczegółów zamówienia a także zmiany podanych danych osobowych kupujący może dokonać do momentu wysłania zamówienia, wysyłając stosowny e-mail na adres kontaktowy Sklepu. Zapis powyższy nie wyłącza uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej.

 6. Kupujący otrzymuje na swój adres e-mailowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia, następnie po opłaceniu zakupu, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

 7. Sprzedawca aktualizuje na bieżąco stan dostępności produktów, dostępnych w sklepie. W razie braku dostępności zamówionego towaru Kupujący otrzyma drogą elektroniczną informację o braku dostępności. W takiej sytuacji Strony ustalają sposób postępowania (wydłużenie okresu realizacji zamówienia, częściowa realizacja zamówienia, anulowanie zamówienia, inne).

§4
Płatności

 1. Kupujący może wybrać formę płatności za zamówione towary spośród form przedstawionych poniżej:

  a) przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy 24, obsługiwany przez firmę Przelewy 24.

   

 1. Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania zamówienia.

 2. Płatności w formie przelewu bankowego bez pośrednictwa systemów płatności należy dokonać w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ulega automatycznemu rozwiązaniu.

 3. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane są przez kupującego podczas dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem podmiotów wskazanych w ust. 1 lit. c) i d) są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury tych podmiotów używającej bezpiecznych technik. Sprzedawca nie posiada dostępu do powyższych informacji, w szczególności dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2,

   

§5
Dostawa

 1. Wysyłka zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej inPost.

 2. Sklep ma możliwość realizacji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w takim wypadku dostawa będzie wykonywana za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

 3. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

 4. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia i jego wysyłki po otrzymaniu płatności i zaksięgowaniu jej na rachunku bankowym.

 5. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00.

§6
Reklamacje

 1. Wobec Kupujących będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. Poz. 121 t.j.) – „Konsument”, Sprzedawca odpowiada za niezgodność zamówionego towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dostarczenia towaru Kupującemu na zasadach określonych poniżej.

 2. Jeżeli towar sprzedany posiada wadę Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 3. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

 6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć towar wadliwy do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym towar został wydany Kupującemu.

 9. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.

 10. Żądania, o których mowa powyżej mogą zostać zgłoszone z wykorzystaniem Zgłoszenia Reklamacji stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jedynie wzór zgłoszenia reklamacyjnego i nie jest wiążący dla Kupującego.

 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 1. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru sprzedanego. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

 12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce towaru niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

 13. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

 14. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 15. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu w terminie do 14 dni i przekazania informacji o jej rozstrzygnięciu na adres Kupującego wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§7
Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawca umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane z wykorzystaniem Oświadczenia o Odstąpieniu stanowiącego Załącznik do Regulaminu. Wzór odstąpienia do umowy nie jest wiążący dla Kupującego. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem, umowa jest uważana za niezawartą, a Strony dokonują niezwłocznie zwrotu wzajemnych świadczeń.

 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 6. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym – Kupujący - Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez sprzedającego, w sposób chroniący towary przed zniszczeniem (tuby, wypełnienia).

 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 9. Sklep zwraca na rachunek bankowy Kupującego – Konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§8
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 t.j.).

 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 3. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą. Na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w ten sposób Kupujący wyraża zgodę w procesie składania zamówienia w Sklepie.

 4. Dane osobowe Kupującego mogą być również wykorzystywane do przesyłania Kupującemu informacji dotyczących towarów i usług świadczonych przez Sprzedawcę. Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Kupującego, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Przetwarzanie danych osobowych w ten sposób wymaga odrębnej zgody Kupującego wyrażonej w procesie składania zamówienia w Sklepie.

 5. Zgody, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Kupujący może w każdym czasie cofnąć poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

 6. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 7. Kupujący ma w każdy czasie prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawienia i zmiany.

§9
Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, reprodukcji i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszelkie prawa do Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego Sklepu, prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Sklepu, domeny, logotypów, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy.

§10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuję się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

 3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia jego akceptacji przy składaniu zamówienia.

 4. Kupujący ma prawo pobrać ze strony internetowej Sklepu treść Regulaminu w pliku pdf i zapisać ją na własnym nośniku danych.

 5. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący zostanie powiadomiony w formie elektronicznej e-mailem na adres podany w rejestracji, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących korzystających ze Sklepu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Kupującego oznacza rezygnację z korzystania z usług Sklepu. Konto Kupującego oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni (dni robocze) od dnia przesłania informacji o nieakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Po ich usunięciu Kupujący otrzymuje potwierdzenie usunięcia konta.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Jednak w stosunku do każdego indywidualnie oznaczonego Kupującego, Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej, niż z momentem złożenia przez tą osobę lub podmiot oświadczenia o akceptacji Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 4.

polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 t.j.).

 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 3. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą. Na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w ten sposób Kupujący wyraża zgodę w procesie składania zamówienia w Sklepie.

 4. Dane osobowe Kupującego mogą być również wykorzystywane do przesyłania Kupującemu informacji dotyczących towarów i usług świadczonych przez Sprzedawcę. Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Kupującego, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Przetwarzanie danych osobowych w ten sposób wymaga odrębnej zgody Kupującego wyrażonej w procesie składania zamówienia w Sklepie.

 5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 6. Kupujący ma w każdy czasie prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawienia i zmiany.

 7. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w związku z gromadzeniem informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu w celu utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu bez konieczności ponownego logowania na każdej podstronie Sklepu oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Kupującego.

zwroty i reklamacje

ZWROTY

Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Aby skorzystać z prawa zwrotu należy poinformować sklep o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane drogą e-mailową).

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - towar musi zostać dostarczony w stanie niezmienionym i wysłany w sposób chroniący go przed zniszczeniem (tuby, pudełka, wypełnienia).
W przypadku niespełnienia tych warunków, produkt może nie zostać przyjęty i zaakceptowany.

Zwrot towaru jest realizowany na koszt Kupującego.

Po stwierdzeniu, że towar nie został uszkodzony i jest w stanie nienaruszonym – sprzedający wysyła informację na adres email kupującego o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji i następuje zwrot pieniędzy nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu płatności realizowany jest w takiej samej formie płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), sprzedawca przekaże kupującemu na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny sprzedający odeśle produkt, pokrywając koszt przesyłki.

REKLAMACJE

Przed potwierdzeniem odebrania przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki a także sporządzić protokół szkód w obecności kuriera następnie skontaktować się ze sprzedającym. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędne w celu uwzględnienia roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki w transporcie.

Jeżeli towar jest fabrycznie uszkodzony lub niezgodny z opisem należy złożyć reklamacje w formie pisemnej wysłanej drogą e-mailową.
W oświadczeniu należy podać szczegółowe powody reklamacji produktu, rodzaj rekompensaty, a także adres zwrotny.
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki sprzedający poinformuje drogą mailową o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, sklep przekaże kupującemu uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych reklamowany produkt zostanie odesłany do kupującego.

Zwrot płatności jest realizowany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Reklamowane lub zwracane towary należy wysłać na adres kredka papier, na swój koszt: 

Kredka Papier

 

Al. Bolesława Krzywoustego 4/1

40-870 Katowice
z dopiskiem „kredka papier – reklamacja lub zwrot”

Nie wysyłaj do nas przesyłek "za pobraniem" - nie ma możliwości odbioru takiej paczki.

W razie wątpliwości, zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail: kredkapapier@gmail.com

bottom of page